Economie is samenwerken
zodat we meer met minder
kunnen doen.

CONTACT

Economie is samenwerken zodat we meer met minder kunnen doen.

CONTACT

STICHTING INNOVATIE ECONOMIE-ONDERWIJS

De missie van SIEO ligt besloten in haar naam: innovatie van het economie-onderwijs. Dit vanuit de overtuiging dat onze samenleving behoefte heeft aan burgers die beseffen dat economie draait om samenwerking gebaseerd op een goede balans tussen belangen. Economie helpt bij het begrijpen van simultaan voordeel (win-win), bij het analyseren waarom belangen soms uit balans zijn (win-lose) en bij het zoeken naar een betere balans tussen belangen. Dit helpt leerlingen in hun eigen leven, bijvoorbeeld als ze studeren, werken of ondernemen, als ze relaties en andere samenwerkingsverbanden vormen en als ze participeren in het democratisch proces.

De economische wetenschap heeft de laatste decennia ideeën geïntegreerd uit andere menswetenschappen, zoals de psychologie, de sociologie en de biologie. Het gevolg is een breder mensbeeld gebaseerd op begrensde rationaliteit en begrensde moraliteit. Daardoor sluit economie beter aan bij zowel de belevingswereld van leerlingen als de uitdagingen waarvoor de samenleving staat. Verder kan de rode draad van economie – rekening houden met jezelf en elkaar – beter worden uitgelegd en toegepast. SIEO ondersteunt de implementatie van deze inzichten in het onderwijs.

Economie als huishoudkunde draait om het besturen van samenwerkingsverbanden. Een goed functionerende economie vraagt dat bestuurders rekening houden met de effecten van hun keuzes op alle belanghebbenden. Negeren bestuurders kosten of opbrengsten voor anderen, dan spreken we van externe effecten. Een illustratie hiervan is het principaal-agent probleem, waarbij de bestuurder (d.w.z. de agent) zichzelf verrijkt ten koste van een andere belanghebbende (d.w.z. de principaal).
Verschillende bestuursvormen doen bestuurders beter rekening houden met de belangen van anderen. In het economieonderwijs staan markt en overheid nu vaak centraal. Maar ook vormen van vrijwillige binding, zoals ethiek, relaties en een goede keuzearchitectuur kunnen bestuurders stimuleren rekening te houden met alle opbrengsten en kosten voor belanghebbenden.

SIEO ontwikkelt in eerste instantie drie keuzekaternen voor het vwo: Gedragseconomie, Geld en Economie en ethiek. Deze drie katernen gebruiken het ritme in-uit-meer balans. Hoe ziet een gezonde economie eruit waarbij belangen en doelen in balans zijn? Welke ‘ziektes’ zorgen voor een onbalans in belangen en doelen? En welke ‘medicijnen’ kunnen deze onbalans beperken? Concepten worden uitgelegd aan de hand van de belevingswereld van de leerlingen, waarna deze worden uitgedaagd de concepten toe te passen in meso-contexten van bedrijven en organisaties en macro-contexten van de samenleving als geheel.

SIEO treft, nadat ze drie keuzekaternen heeft ontwikkelt, voorbereidingen voor leskaternen economie bovenbouw havo/vwo op basis van de nieuwe syllabi economie. Kort samengevat brengen deze leskaternen samenhang aan tussen de concepten van het examenprogramma zodat leerlingen de examenstof beter overzien en tot zich nemen.

In eerste instantie richt SIEO zich op het ontwikkelen van de basiskaternen Kiezen (schaarste) en Samenwerken (ruil) voor vwo. Schaarste dwingt tot kiezen en ruil zorgt dat samenwerken meerwaarde biedt aan alle betrokkenen. Daarnaast worden de vwo-leskaternen voor macro-economie (‘Groei en welvaart’ en ‘Goede tijden, slechte tijden’) ontwikkelt.

SIEO werkt graag met een aantal voorhoedescholen die om niet kunnen participeren in een programma dat onder andere bestaat uit bijscholing, kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van economie. Daarnaast krijgen voorhoedescholen de keuzekaternen, een docentenboek, training en een platform aangeboden waar ook leerlingen gebruik van kunnen maken. SIEO wil graag met scholen in contact treden die hierin geïnteresseerd zijn.

SIEO wordt ondersteund door de Goldschmeding Foundation.

DOCUMENTEN

CONTACT

CONTACT

Wilt u meer informatie, een afspraak of als SIEO-voorhoedeschool fungeren?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of e-mail rechtstreeks naar w.paffen@uvt.nl (Wilma Paffen).

Wij nemen z.s.m. contact met u op.